Programang Aklatang Bayan (Publikasyon ng Sentro ng Wikang Filipino)

| Written by Padayon UP


Objective:

Pinagtibay at ipinatupad sa UP noong 1989 ang isang Patakarang Pangwika na nagtatakda na Filipino ang maging pangunahing midyum ng pagtuturo. Binuo ang programang Aklatang Bayan para magsulat at maglimbag sa wikang Filipino ng mga aklat sa iba’t ibang disiplina. Layuning din nitong magbuo at maglathala ng mga teksbuk sa Filipino, tumugon sa kakulangan ng mga akademikong materyal na nasa Filipino, at makapaglathala ng makabuluhan at mahusay na mga teksbuk at mga babasahing aklat sa Filipino.


Duration / Date:

Patuloy na ginagawa mula 1994


Target / Beneficiaries:

Mga guro at mga mag-aaral mula sa loob at labas ng UP, mga mananaliksik, at mga manunulat


Cost of Participation:

Itinataguyod ng UPD-SWF Publication Trust Fund ang publikasyon ng programang Aklatang-Bayan na nagmula sa naipong benta (1994). Nagmumula rin ang pondo sa Opisina ng Tsanselor sa pamamagitan ng insentibo para sa mga gurong magsasagawa ng saliksik at magpapaunlad ng teksbuk.


Office in Charge:

Unibersidad ng Pilipinas Sentro ng Wikang Filipino – Diliman


Contact Details:

Dr. Rommel B. Rodriguez
Direktor
UP Sentro ng Wikang Filipino
Tel: 924 4747 o 981 8500 local 4583, 4584
E-mail: [email protected], [email protected]


View Complete Form:

Download PDF